Regulamin Biegu z chrupką

Super User

BIEG z CHRUPKĄ 2019

Regulamin Bieg z Chrupką (biegi dla dzieci) . Krzywiń 31.08.2019

  b_300_0_16777215_00_images_BIEG-LIRY-logo-2019.png  

 

I. Cel:          
•    Promocja firmy Wytwórnia Pasz „LIRA:
•    Promocja Miasta i Gminy Krzywiń
•    Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
•    Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia  wśród mieszkańców gminy Krzywiń oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru
II. Organizatorzy:
•    Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o.
•    PonoKai Sport & Event
•    Beniu Sport
        Patronat:

•    Burmistrz Krzywinia  Jacek Nowak i Urząd Gminy Krzywiń
•    Starosta Powiatu Kościańskiego  Henryk Bartoszewski

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

III. Termin, dystans, trasa, limit czasu:
1.Zawody odbędą się w dniu 31 sierpnia 2019 r., start zawodów: godz. 9.00
2.Biuro zawodów, Start i meta biegu będą się mieścić na terenie Wytwórnii  Pasz „LIRA” Sp. z o.o. ul. Gen. Chłapowskiego 36 64-010 Krzywiń.
Biuro zawodów będzie czynne  w dniu 31.08.2019 w godzinach 7.30-14.00
3. Biegi dziecięce będą się odbywać na terenie Wytwórnii Pasz Lira oraz na ul. Chłapowskiego.

IV. Pakiet Startowy i świadczenia dla zawodników:
•    Gadżet niespodzianka,
•    Numer startowy
•    chip  
•    Posiłek Regeneracyjny
•    owoce
•    Woda
•    Medal na mecie

V. Opłaty startowe i limit uczestników Biegu z Chrupką
Udział zawodników w biegach dziecięcych jest bezpłatny
Limit uczestników Biegu z Chrupką 420 osób
VI .Klasyfikacje i kategorie
Kategorie wiekowe, dystanse
Junior 1 (1-4 lata)- rocznik 2015-2018, dystans ok. 150 metrów
Junior 2 (5-6lata)- roczniki 2013-2014, dystans ok. 300 metrów
Junior 3 (7-8 lata)- roczniki 2011-2012, dystans ok 300 metrów
Junior 4 (9-10 lata)- roczniki 2009-2010, dystans ok 500 metrów
Junior 5 (11-12lat)- roczniki 2007-2008, dystans ok 500 metrów
Junior 6 (13-15 lat)- roczniki 2004-2006, dystans ok. 1000 metrów
Podczas biegu w kategorii Junior 1 dziecku może towarzyszyć rodzic lub opiekun, dzieci z pozostałych kategorii biegną same. Do pokonania dystansu nie dopuszcza się używania żadnych pojazdów (np. wózków dziecięcych, wózków biegowych).
VII. Nagrody:
1.Każdy uczestnik biegu z chrupką otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Nagrody i Klasyfikacje wiekowe
Junior 1 (1-4 lata)- rocznik 2015-2018- wszyscy są „zwycięzcami” nie wyłaniamy pierwszej trójki wśród dziewczynek i chłopców
Junior 2 (5-6lata)- roczniki 2013-2014- miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Junior 3 (7-8 lata)- roczniki 2011-2012- miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Junior 4 (9-10 lata)- roczniki 2009-2010- miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Junior 5 (11-12lat)- roczniki 2007-2008- miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Junior 6 (13-15 lat)- roczniki 2004-2006- miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej nagradzanej kategorii otrzymają drobne nagrody rzeczowe i dyplomy
Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
Nagrody nie podlegają wymianie
Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.
VIII. Warunki uczestnictwa
W Biegu z Chrupką może wziąć udział każde dziecko w wieku od 1 – 15 lat pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna
Limit liczby uczestników to 420 osób – łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych.
Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu z Chrupką muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów Biegu z Chrupką oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
IX Zgłoszenia.
Zgłoszenia do Biegu z Chrupką będą przyjmowanie do dnia 25.08.2019 r. jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony zawodów www.biegliry.pl  poprzez wypełnienie na niej formularza zgłoszeniowego. Po tym terminie zgłoszenie zawodnika będzie możliwe na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy pod warunkiem dostępności miejsc, których liczbę organizator określa na poziomie 420 we wszystkich kategoriach wiekowych.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
Prawo startu mają tylko uczestnicy, którzy wypełnili elektroniczny formularz i zostali umieszczeni na liście startowej.
Za udział w zawodach Bieg z Chrupką nie będą pobierane żadne opłaty..
X. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2.Dane osobowe uczestników Biegu z Chrupką będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród
3. Dane osobowe uczestników Biegu z Chrupką będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie  z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu z Chrupką obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu z Chrupką.
7. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
8.Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
9.Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
10.Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
11.Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
12.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
XI. Uwagi końcowe:
1. Wszystkich uczestników Biegu z Chrupką obowiązuje niniejszy regulamin.    
2. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
4. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
6.  Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
7. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
8. Przebywanie na trasie Biegu z Chrupką bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy  rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
9 .Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów,    rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenie zmian w regulaminie.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 

 

 

 

Kategoria: