Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o.,
ul. Gen. Chłapowskiego 36 64-010 Krzywiń

696 032 097
biuro@ponokai.pl

Regulamin Biegu Liry

BIEG LIRY 2019

Regulamin Biegu Liry . Krzywiń 31.08.2019
Bieg główny 10km

 

 

I. Cel:          
•    Promocja firmy Wytwórnia Pasz „LIRA:
•    Promocja Miasta i Gminy Krzywiń
•    Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
•    Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia  wśród mieszkańców gminy Krzywiń oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru
II. Organizatorzy:
•    Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o.
•    PonoKai Sport & Event
•    Beniu Sport
        Patronat:

•    Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak i Urząd Gminy Krzywiń
•    Starosta Powiatu Kościańskiego Henryk Bartoszewski

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

III. Termin, dystans, trasa, limit czasu:
1.Zawody odbędą się w dniu 31 sierpnia 2019 r., start zawodów: godz. 11.00
2.Biuro zawodów, Start i meta biegu będą się mieścić na terenie Wytwórnii  Pasz „LIRA” Sp. z o.o. ul. Gen. Chłapowskiego 36 64-010 Krzywiń.
Biuro zawodów będzie czynne  w dniu 31.08.2019 w godzinach 7.30-14.00
3. Trasa biegu głównego (dystans 10 km)  będzie przebiegać od startu z siedziby Wytwórnii Pasz Lira na ul Chłapowskiego 36 w Krzywiniu w kierunku Lubinia gdzie na ul. Powstańców w pobliżu świetlicy wiejskiej wyznaczono punkt nawrotowy .Następnie trasa biegu prowadzi z powrotem do Krzywinia w kierunku centrum gdzie na ul Chłapowskiego przed Rondem wyznaczono drugi punkt nawrotowy. Po nawrocie biegniemy ponownie ul. Chłapowskiego do mety usytuowanej na terenie Wytwórnii Pasz Lira na ul Chłapowskiego 36 w Krzywiniu.  Mapa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora www.biegliry.pl.
4.Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzina 30 minut. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
5.Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

IV. Pakiet Startowy i świadczenia dla zawodników:
•    gadżet niespodzianka
•    numer startowy
•    chip  
•    elektroniczny pomiar czasu
•    posiłek Regeneracyjny
•    owoce
•    woda, izotonik
•    medal na mecie

V. Opłaty startowe i limit uczestników Biegu Liry
•    35 zł do dnia 25 sierpnia 2019
•    50 zł od dnia 26 sierpnia 2019 i w dniu zawodów pod warunkiem dostępności miejsc
Limit uczestników Biegu Liry (bieg główny) 250 osób
Przewiduje się dodatkowe 50 miejsc dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
VI .Klasyfikacje i kategorie
Bieg główny
1.Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z datą urodzenia
Kobiety                 Mężczyźni
Open    1-3                      Open 1-3
K16 (16-19lat)              M16 (16-19lat)
K20  (20-29lat)             M20  (16-29lat)
K30  (30-39lat)             M30  (30-39lat)
K40  (40-49lat)             M40  (40-49lat)
K50  (50-59)                M50  (50-59lat)
K60+                          M60  (60-69lat)      
                                  M70+
2.Kategoria:  Powiat Kościan , miejsca 1-3 Kobiet, 1-3 Mężczyzn
3. Kategoria : Pracownicy Wytwórnii  Pasz „LIRA” Sp. z o.o., miejsca 1-3 Kobiet, 1-3 Mężczyzn
VII. Nagrody:
1.Każdy finalista biegu głównego  otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2.Zdobywcy miejsc I-III biegu głównego w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy
3.Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn i kategorii Powiat Kościan i kategorii Pracownicy Wytwórnii  Pasz „LIRA” otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
4.Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej.
5.Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
6.Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.
VIII. Zgłoszenia, Lista startowa, pomiar czasu, wyniki
1.    Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegliry.pl   i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.
2.    Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, PKO BP 69 1020 4160 0000 2902 0192 1766 .W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię, opłata startowa  Bieg Liry 10km”
3.    Zapisów elektronicznych można dokonywać on-line do dnia 25.08.2019 r. godz: 23.59 (lub do osiągnięcia limitu zawodników) , po tym terminie, pod warunkiem nie wyczerpania limitów, zapisy będą przyjmowane na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w biurze zawodów.
4.    W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 31 sierpnia 2019 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przepisania pakietu na kolejną osobę należy dokonać w terminie do 25 08 2019 roku. Od takiej operacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł.
Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie. Przepisania pakietu należy dokonać za pośrednictwem Panelu Zawodnika. Link do Panelu Zawodnika jest wysyłany automatycznie w chwili wpisania nazwiska na listę startową, na wskazany w formularzu adres e-mailowy. Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona, z nadanym numerem startowym (opłacona). Przed rozpoczęciem procesu proszę o zapoznanie się z poniższą instrukcją.  
Opis procedury:
Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu i przekazać swój numer innej osobie:
1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany przy rejestracji adres email.
2. Przejść do “Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu” i dokonać opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
3. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
4. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.

Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:
1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika otworzyć stronę formularza rejestracji.
2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

Reklamacje dotyczące spraw związanych ze zgłoszeniami na Bieg Liry , należy zgłaszać  pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
5.    Pomiar czasu podczas biegu głównego Biegu Liry wykona firma PLUS TIMING. Pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą chipów aktywnych wbudowanych w numerze startowym lub chipów elektronicznych mocowanych na nogę.
6    Chęć otrzymania faktury należy zgłosić najpóźniej do 7 dnia następnego miesiąca, po którym nastąpiła płatność, poprzez wysyłkę maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem danych zawodnika, danych do faktury oraz zapłaconej kwoty.
7.    Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
8.    Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora  www.biegliry.pl oraz w formie papierowej w dniu zawodów
9.    Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.
IX. Warunki uczestnictwa:
1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. W Biegu Liry  mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia (urodzeni minimum w 2003 r.) z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, oraz z opłaconą opłatą startową .
3. Uczestnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
4.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
5. Zgłoszenie do Biegu Liry jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.
6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy sportowej.
X. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2.Dane osobowe uczestników Biegu Liry będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród
3. Dane osobowe uczestników Biegu Liry będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie  z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu Liry obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Liry.
7. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
8.Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
9.Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
10.Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
11.Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
12.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
XI. Uwagi końcowe:
1. Wszystkich uczestników Biegu Liry obowiązuje niniejszy regulamin.    
2. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
4. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
6.  Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
7. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
8. Przebywanie na trasie Biegu Liry bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy  rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
9 .Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów,    rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenie zmian w regulaminie.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.